Servicii oferite de firma noastra

Telefon: 0734 235 846 | E-mail: office@selcolect.ro

SELCOLECT SRL preia, prin Contract de Preluare Responsabilitate, obligatia ce revine agentilor economici de a se conforma cu prevederile legislatiei de mediu, specifice tipului de activitate desfasurata:

(1) Urmarirea si asigurarea indeplinirii obligatiilor Dvs, inscrise in Legea 211 / 25.11.2011 privind regimul deseurilor si in legile subsecvente:
  • Evidenta gestiunii deseurilor generate si / sau colectate / transportate, inclusiv documentele justificative conform legislatiei in vigoare;
  • Responsabilitatile privind valorificarea sau eliminarea deseurilor generate si / sau colectate / transportate;
  • Obligatiile de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
  • Raportarile specifice in domeniul deseurilor, catre autoritatile competente;
  • Instruirea si constientizarea angajatilor firmei referitor la impactul potential asupra mediului la locul de munca, precum si sanctiunile / contraventiile ce rezulta din nerespectarea obligatiilor de mediu;
  • Elaborarea de proceduri / instructiuni de lucru privind colectarea separata a deseurilor in conformitate cu Legea nr. 211 / 25.11.2011 precum si a legislatiei specifice pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat.
  • Intocmirea planurilor de prevenire a generarii deseurilor si masuri de minimizare.
  • Gestionarea fluxurilor speciale de deseuri.
  • Asigurarea Managementului Integrat al Deseurilor, inclusiv al deseurilor periculoase.
(2) Obtinerea / revizuirea autorizatiei de mediu / intocmirea documentatiilor necesare.
(3) Calculul contributiilor la Fondul de Mediu, intocmirea si transmiterea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu.
(4) Intocmirea documentatiei privind alte obligatii ale firmei Dvs. ce decurg din legislatia de protectia mediului in vigoare (identificarea aspectelor de mediu specifice activitatilor de lucru; elaborarea planului de masuri pentru combaterea poluarilor accidentale; monitorizare, inregistrari, controlul conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu cerintele din actele de reglementare).
(5) Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea altor acte de reglementare: Acord de preluare ape uzate, Autorizatie exploatare ape foraj, Autorizatie sanitara, Autorizatie sanitar-veterinara, Alte autorizatii ce se impun tipului de activitate desfasurata.
(6) Elaborarea documentelor la implementarea Sistemului de Management de Mediu (SMM).
(7) Reprezentarea clientului in relatiile cu autoritatile competente din domeniul de protectia mediului: Agentia de Mediu, Garda de Mediu, Administratia Fondului pentru Mediu, Administratia Publica / Politia Locala (Departament Mediu), etc.
(8) Asigurarea serviciului E-newsletter / informatii prompte prin e-mail privind nouatile legislative in domeniul de protectia mediului, cu aplicabilitate in activitatea firmei Dvs.