Legislatie utila

Telefon: 0734 235 846 | E-mail: office@selcolect.ro

1. Legislatie generala

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobatå cu modificåri de Legea 265/2006, cu modificårile si completårile ulterioare.
 • Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul 756/1997 privind Regulamentul de evaluare a poluării mediului, modificat si completat prin Ordin 592/2002 si Ordin 1144/2002.
 • Ordinul MAPPM 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.
 • HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.
 • OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificårile si completårile ulterioare.
 • HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
 • Ordinul 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
 • Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
 • Ordinul 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera.
 • Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
 • HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
 • Ordin 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
 • Ordin 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

2.0. Legislatie cadru

 • Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase modificatå prin HG 210/2007.

2.1. Ambalaje si deseuri de ambalaje

 • HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul Min. Mediului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

2.2. Gestionarea deseurilor specifice

 • HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
 • Ordinul Min. Mediului 1223/2005 privind raportarea DEEE.
 • Ordin Comun (Min. Mediului si Min. Administratiei si Internelor) 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicårii colectårii selective.
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
 • HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
 • HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
 • HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deseuri.
 • HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, modificata si completata prin HG 358/2007.
 • OM 1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor.
 • OM 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean.
 • OM 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor.

2.3. Depozitarea deseurilor:

 • HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin HG 210/2007 si HG 1292/2010.
 • OMMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, modificat de OMMGA 1230/2005.
 • Ordin (Min. Mediului) 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

2.4. Incinerarea deseurilor:

 • HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin HG 268/2005.
 • Ordin (Min Mediului) 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor.

3. Substante periculoase:

 • Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
 • HG 347/2003 privind restrictionarea pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
 • Regulamentul (CE) 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, modificat de Regulamentul (CE) 1272/2008.
 • HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.
 • HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Gospodarirea apelor

 • Legea apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG 188/2002 pt. aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate / NTPA-011 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (Anexa 1) NTPA-002/2002 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate din reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali / modificata si completata prin HG 352 / 2005, cu modificari si completari ulterioare.
 • HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.
 • Ordin 661/2006 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare. - Abrogat de Ordinul nr. 799/2012
 • Ordin 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin 798/2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare / exploatare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin 479/2006 pentru aprobarea metodologiei si chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin 278/1997 privind aprobarea Metodologiei – cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare

5. Calitatea aerului

 • Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.
 • HG 543/2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.
 • Ordinul MMGA 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.

6. Fondul pentru Mediu

 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobatå prin Legea 105/2006.
 • Legea 292/2007 pentru modificarea Legii 105/2006 care aproba cu modificari si completari OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 • OUG 15/2010 pentru modificare OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Legea 167/2010 privind aprobarea OUG 15/2010 pentru modificare OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Ordinul Nr. 1032/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodãririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
 • Ordinul nr. 1477/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
 • Ordinul 88/2011 privind modificarea si completarea OMMGA 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu.
 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
 • HG 9 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
 • Ordinul nr. 28/2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
 • OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art.4 alin (2) din lege.